Üdvösség
KeresztHa azt szeretnéd, hogy üdvösséget nyerj a jövőben, olvasd el figyelmesen John Charles Ryle, anglikán püspök következő, Mit tegyek, hogy üdvözüljek? c. útmutatóját:

——"Bizonyára sok ember feltette a kérdést, hogy miért is kell egyáltalán üdvözülnie. A mai hitehagyott világban, amikor az ateizmus mélyen gyökeret ver már a legkisebb gyermekben is, általános az a nézet, hogy nincs üdvösség. Erről azonban a Szentírás másképpen ír. Lelki életünkre nézve pedig éppen Isten szava lehet az útmutató, mivel Ő a mi alkotónk, és -akár tetszik, akár nem- a mi ítélőbíránk is. A Szentírás szerint minden ember "vétkezett, és szűkölködik Isten dicsősége nélkül" (Róm. 3:23). Ez kivétel nélkül minden emberre érvényes. Rád is. Nem akar Istennel lenni, mert szereti a bűnt! A vétkezett szó pedig azt jelenti, hogy bűnt követett el. A Szentírás szerint a bűn a törvénytelenség (1Jn. 3:4), azaz Isten törvénye elleni vétek, annak tudatos vagy akaratlan megszegése. Isten törvényét pedig megszegjük akkor is, amikor nem azt tesszük, amit Ő mond, és amikor nem tesszük meg, amit Ő mond. Kérlek, olvasd el Isten törvényét -a tízparancsolatot-, és gondolkodj el egy pár percig rajta!

1. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
2. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn- szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
3. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
4. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
6. Ne ölj.
7. Ne paráználkodjál.
8. Ne lopj.
9. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
10. Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami az övé!


——Látod már, hogy megszegted ezeket a parancsolatokat, gondolatban, szóban és cselekedetben? Hiszen figyeld meg, mit ír Jakab apostol: "Ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös." (Jak. 2:10).
——Lehet, hogy most ezt gondolod: "Szóval én egy elvetemült bűnös vagyok a Biblia szerint, de még mindig nem mutattad meg, hogy miért van szükségem az üdvösségre, illetve miből kell megváltatnom!" Figyelj, hogyan válaszol a Biblia a kérdésedre: "... Amelyik lélek vétkezett, annak kell meghalnia." (Ez. 18:1b). Továbbá, "a bűn zsoldja a halál ..." (Róm. 6:23b). Látod, nem változott ez Ádám és Éva, a mi első szüleink óta. Ezt mondta nekik Isten: "jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz." (1Móz. 2:17). Érted tehát, hogy a bűneink zsoldjától, a haláltól magától kell megváltatnunk?
——Ez a halál fizikai és lelki jellegű egyaránt (lásd: 1Móz. 3:19, Zsolt. 89:48, Lk. 12:20, Ef. 2:5,6). A fent említettek szerint, lelkünk és testünk halált érdemel a bűneink miatt. Továbbá, meg kell értenünk e halál természetét is. Ez örökkévaló halál! Mt 25:46-ban találjuk Krisztusnak azon személyek végső állapotára vonatkozó komoly nyilatkozatát, akiket ő "igazaknak" nevez, másfelől pedig nem igazaknak. "És ezek (a nem igazak) elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre." Jézus Krisztus, magát az ember Fiának tartván, azt mondja a Mt. 13:41,42-ben, hogy eljön egy nap, amikor "az embernek Fia elküldi az ő angyalait mind és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek, és bevetik őket a tüzes kemencébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás." (lásd: Lk. 16:23-28, Jel. 14:10,11)
——Tehát, mindannyiunknak (mivel mindnyájan vétkeztünk) szükségünk van a bűneinktől és annak zsoldjától való megváltásra. Meg kell szabadulnunk bűneinktől, amelyek a pokolbeli örök büntetésünk okai lesznek.
——Nos, most már készen vagy feltenni a kérdést: "Mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek?" Erre a Biblia nagyon világos választ ad. Az Ap.csel 2:37-ben követvén Péter apostol pünkösdi prédikációját, a hallgatók így kiáltanak fel: "Mit cselekedjünk?" és Péter így válaszol: "Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk." Itt találjuk meg a "Mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek?"- kérdésünkre a feleletet.
——Először is meg kell térnünk. A megtérés a bűnös életmódunktól való elfordulást jelenti, azaz az Isten parancsolataival ellentétes élettől. Ahogyan Jézus világosan tanította tanítványait: "Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek." (Jn. 15:14).
——Másodszor, Jézus Krisztushoz kell fordulnunk. Ez azt jelenti, hogy hit által meg kell vallanunk Neki a bűneinket és hinnünk kell benne, mint Urunkban és Megváltónkban. Ez része a "Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára" való megkeresztelkedésnek.
——Amint látod, Péter apostol és Jézus többi tanítványa is tudta, hogy egyedül Jézus Krisztus által szabadulhatunk meg bűneinkből. A Jézus nevében való megkeresztelkedést hirdetvén bármely más vallást, mint hamis vallást megtagadtak. Jézus világosan tanította őket, hogy "senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam" (Jn. 14:6). Abból, amit mi teszünk, semmi sem szabadíthat meg minket a bűneinkből, hanem egyedül Jézus Krisztus érdemei által üdvözülhetünk. Korábban idéztük a Róm. 6:23-nak egy részét. Hadd olvassuk most a teljes szöveget: "Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róm. 6:23). Találsz-e ezekben a szavakban vigasztalást? Az örök élet, amit te és én soha nem érdemelnénk meg, mert bűnösök vagyunk, Isten ajándéka. Isten ajándékként kínálja fel neked az üdvösséget. Amit tenned kell az, hogy megtérj bűneidből és higgy az Ő Fiában, hogy bűneidre bocsánatot nyerj. Az apostol ezt a következőképpen fogalmazza meg: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz (Jézus Krisztus), hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." (1Jn. 1:9). Olvassuk a Róm. 5:1-ben is: "Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által." Egész egyszerűen, a Krisztusba vetett hit által üdvözülünk és szabadulunk meg a bűneinktől.
——Igen, Isten maga zárta le ezt a kérdést, hogy mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk, amikor elküldte az Ő Fiát e világra, hogy a világ üdvözülhessen általa (Jn. 3:16,17).
——Egy másik nagyon fontos kérdés: Hiszel-e Jézus Krisztusban, mint Megváltódban? Hogyha nem hiszel, bizonytalan vagy, kérjed Istentől Szentlelkét, hogy adja neked Fiába vetett üdvözítő hitét (Jn. 3:1-10, Ef. 2:8,9).
——Amint imádkozol, emlékezzél Isten ígéretére: "...ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol (üdvözülsz)." (Róm. 10:9)."

Imádkozok, hogy ennek a kis útmutatónak az elolvasása áldás legyen számodra. Ha bármiben segítségre szorulsz, kérlek vedd fel a kapcsolatot hívő emberekkel. További információk innen: Református Presbiteriánus Egyház.
Az útmutató szól mindazokhoz, akik keresik Krisztust vagy hisznek benne, mint üdvösségük szerzőjében. Bátorítok mindenkit, aki hisz Krisztusban, hogy ne mellőzze Isten népének gyülekezetét! (Zsid. 10:25)Tehát ahhoz, hogy üdvözülj, igazán boldog légy, hinned kell az Úr Jézus Krisztusban. Rendszeresen használnod kell az Úr Jézus Krisztusban való erőforrásokat, a kegyelmi eszközöket: 1. naponta olvasd és tanulmányozd a Bibliát, 2. naponta imádkozz, 3. hetente járj református gyülekezetbe, 4. naponta harcolj a bűneid ellen, 5. havonta tégy bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról másoknak, 6. alkalmanként végy úrvacsorát, 7. évente böjtölj.Ajánlott olvasnivaló:

Isten keresése